پاسخ به سؤالات متداول دوره دکتری تخصصی دانشگاه شهید بهشتی

سوالات متداول دوره دکتری تخصصی

سؤالات متداول در دوره دکتری تخصصی
سؤال: امسال در رشته روزانه قبول شدم ولی نمی توانم ثبت نام کنم آیا می توانم سال بعد کنکور دهم و در رشته روزانه انتخاب رشته کنم؟
پاسخ: قبولی نهایی در دوره های روزانه اعم از متمرکز و یا نیمه متمرکز، با آزمون و یا بدون آزمون چه در صورت ثبت نام و چه عدم ثبت نام یک سال محرومیت از انتخاب رشته در دوره های روزانه را به همراه دارد (با توجه به اینکه این بخشنامه از سوی سازمان امور دانشجویان ابلاغ شده است، ممکن است تغییر یابد).
سؤال: آیا می توانم به طور همزمان در دانشگاه های دیگر در همین مقطع تحصیل کنم؟
پاسخ: تحصیل همزمان دانشجوی دوره دکتری تخصصی به شیوه حضوری در کلیه دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ممنوع است.
سؤال: آیا می توانم در مقطع دکتری تخصصی تغییر رشته و انتقال دهم؟
پاسخ: تغییر رشته یا انتقال در دوره دکتری تخصصی در همان دانشگاه یا سایر دانشگاه ها (اعم از دولتی یا غیر دولتی) ممنوع است.
سؤال: در زمان درخواست دفاع در سیستم گلستان به من پیغام می دهد که تأییدیه مقاطع قبل وجود ندارد درحالی که من در زمان پذیرش اصل مدرک خود را به دانشگاه ارائه داده ام موضوع چیست؟
پاسخ: مدرکی که دانشجو در زمان پذیرش ارائه می کند تصویر مدرک کارشناسی و اصل مدرک کارشناسای ارشد است در حالی که تأییدیه تحصیلی در پاسخ استعلام از دانشگاه مقطع قبل به صورت محرمانه به این دانشگاه ارسال می شود. و مسئولیت پیگیری وصول تأییدیه تحصیلی به دانشگاه محل تحصیل بر عهده دانشجو است.
سؤال: چگونه می توانم در سیستم گلستان وصول یا عدم وصول تأییدیه تحصیلی را کنترل کنم؟
پاسخ: از آدرس: اطلاعات جامع دانشجو -> قسمت پرسنلی -> تحصیلات قبلی -> بر روی کلمه دارد / ندارد کلیک نمایید و وضعیت تأییدیه را کنترل نمایید.
سؤال: چگونه می توانم ضوابط و قوانین آموزشی مربوط به دوره خود را مطالعه کنم؟
پاسخ: با ورود به وبگاه دانشگاه از آدرس: www.sbu.ac.ir سپس از مسیر: دانشجویان -> خدمات آموزشی -> اداره ثب نام و امتحانات -> آیین نامه ها و ضوابط آموزش، می توان از تمام ضوابط و قوانین آموزشی با توجه به ورودی خود مطلع شد.
سؤال: اگر در کمیسیون موارد خاص با تمدید سنوات من موافقت نمایند در چه صورتی می توانم از تخفیف 25% شهریه استفاده کنم؟
پاسخ: در صورتیکه در چهار هفته اول تر دفاع کنند. (چهار هفته اول طبق تقویم آموزشی دانشگاه و از شروع کلاس ها محاسابه می شود)
سؤال: درخواست گواهی اشتغال به تحصیل دارم چگونه آن را دریافت کنم؟
پاسخ: دانشجو پس از ورود به سامانه آموزشی گلستان می تواند درخواست گواهی اشتغال به تحصیل خود را ثبت کند پس از تأیید کارشناس آموزش واحد آموزشی می تواند به آموزش واحد مراجعه و گواهی اشتغال خود را دریافت کند. قابل ذکر است که فقط گواهی اشتغال به تحصیل امور دانشجویان داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در آموزش کل، مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه تحویل می شود و بقیه گواهی اشتغال به تحصیل مربوط به سایر واحد ها و ادارات در واحدهای آموزشی تحویل می شود.
سؤال: در صورتیکه رمز ورود به سیستم گلستان خود را فراموش کرده باشم چه کار کنم؟
پاسخ: با مراجعه به رئیس آموزش واحد آموزشی مربوطه می توان رمز جدید دریافت نمود.
سؤال: حداقل وحداکثر واحد انتخابی در هر نیمسال برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی چند واحد است؟
دانشجو در هر نیمسال تحصیلی لازم است، حداقل 6 و حداکثر 10 واحد درسی انتخاب کند. در صورتیکه به دلایل موجه و مورد تأیید واحد آموزشی و مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال به کمتر از 6 واحد درسی برسد نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات دانشجو محسوب می شود.
سؤال: تعداد واحد های گذرانده برای فراغت از تحصیل در دوره دکتری تخصصی چند واحد است؟
پاسخ: تعداد واحدهای درسی دوره دکتری تخصصی 36 واحد است که از این تعداد، 12 تا 18 واحد آموزشی و 18 تا 24 واحد پژوهشی (رساله) است که در برنامه درسی هر رشته تحصیلی لحاظ می شود.
سؤال:حداکثر سنوات مجاز تحصیلی برای دوره دکتری تخصصی چند نیمسال است؟ .
پاسخ: برای دانشجویان ورودی 1395 و مابعد: مدت مجاز تحصیل در دوره دکتری تخصصی، حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر هشت نیمسال تحصیلی (شامل چهار نیمسال مرحله آموزش و چهار نیمسال مرحله پژوهش است) و با اتمام سنوات مجاز امکان تحصیل از دانشجو سلب می شود.
در شرایط خاص در صورتی که دانشجو در مدت مقرر دانش آموخته نشود، به دانشجو اجازه داده می شود با پیشنهاد استاد راهنما، تأیید گروه و واحد آموزشی، حداکثر یک نیمسال به تحصیل ادامه دهد. اختیار اعطای سنوات نیمسال نهم به شورای آموزشی واحد تفویض می شود. چنانچه دانشجو در این مدت دانش آموخته نشود، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد. تصمیم گیری در خصوص تقاضای بازگشت به تحصیل در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.
تبصره 1: برای دانشجویان مشمول آموزش رایگان اخذ اولین سنوات اضافه تحصیلی به صورت رایگان و در صورت اخذ سنوات اضافه از کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه، دانشجو ملزم به پرداخت هزینه طبق تعرفه مصوب هیأت امنای دانشگاه است.
سؤال: در چه شرایطی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی حکم اخراج صادر می شود؟
پاسخ: 1- در صورت اتمام سنوات مجاز، امکان تحصیل در آن دوره از دانشجو سلب می شود.
2- ثبت نام و انتخاب واحد در هر نیمسال تحصیلی الزامی است و عدم ثبت نام دانشجو در هر نیمسال تحصیلی، به منزله انصراف وی از تحصیل است و امکان ادامه تحصیل از دانشجو سلب می شود.
3- در صورت عد موفقیت در گذراندن ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) دانشجو مجاز است در سنوات مجاز آموزشی صرفاً یک بار دیگر در ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند در غیر این صورت از ادامه تحصیل محروم خواهد شد.
4 دانشجویی که در فرصت تعیین شده نتواند از رساله خود با حداقل درجه قبولی دفاع کند مشمول حکم اخراج می شود.
5- برای دانشجویان ورودی 1397 و مابعد: در صورتیکه ظرف مدت حداکثر یک سال مدارک لازم برای فراغت از تحصیل از آموزش واحد به مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه ارسال نشود، دانشجو مشمول اخراج آموزشی خواهد شد.
سؤال: چند جلسه می توانم در کلاس های درسی غیبت داشته باشم؟
پاسخ: حضور دانشجو در تمام جلسات کلاس و امتحان درس الزامی است.
تبصره 2: اگر دانشجو در درسی بیش از سه شانزدهم جلسات درس و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال آن درس غیبت کند، نمره آن درس صفر منظور می شود و در صورت تشخیص موجه بودن غیبت توسط شورای آموزشی واحد و تأیید مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه، آن درس حذف می شود، در این صورت رعایت حد نصاب 6 واحد در طول نیمسال برای دانشجو الزامای نیست ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل در سنوات محسوب می شود.
سؤال: شرایط حذف اضطراری یک درس چگونه است؟
پاسخ: دانشجو می تواند در صورت اضطرار تا یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان نیمسال، صرفاً یک درس نظری را با ارائه دلایل موجه و تأیید مدرس، گروه و واحد آموزشی حذف نماید مشروط بر اینکه غیبت دانشجو بیش از سه شانزدهم ساعات آن درس نباشد و تعداد واحدهای باقیمانده دانشجو نیز کمتر از 6 واحد نشود.
سؤال: شرایط حذف ترم کامل یک نیمسال تحصیلی چگونه است؟
در شرای خاص، حذف اضطراری تمام دروس یک نیمسال تحصیلی صرفاً یک بار با رعایت سنوات مجاز تحصیلی، با درخواست دانشجو و ارائه مدارک و مستندات با تأیید شورای گروه و شورای آموزشی واحد، قبل از شروع امتحانات (اعم از نظری و عملی) امکان پذیر است و نیسمال مذکور در سنوات تحصیلی محاسبه می شود.
دانشجوی متقایی استفاده از حذف کامل نیمسال، لاز است در خواست خود را در زمان مقرر در سامانه آموزشی دانشگاه ثبات و تاییاد
نماید.
سؤال: حداقل نمره قبولی و میانگین کل برای واحد های آموزشی چند است؟
پاسخ: حداقل نمره قبولی در هر درس 14 و میانگین کل قابل قبول تمام واحدهای آموزشی 16 است.
سؤال: چند نیمسال مرخصی تحصیلی می توان در دوره تحصیل گرفت؟
پاسخ: دانشجو می تواند با رعایت سنوات مجاز تحصیل و با تأیید گروه و واحد آموزشی، در دوره دکتری تخصصی حداکثر یک نیمسال از مرخصی تحصیلی با احتساب در سنوات استفاده نماید.
دانشجوی متقاضی استفاده از مرخصی تحصیلی لازم است تا قبل از شروع کلاس های هر نیمسال نسبت به ثبت و تأیید درخواست خود در سامانه آموزشی دانشگاه اقدام و از نتیجه آن اطمینان حاصل نماید.
سؤال: شرایط و ضوابط اخذ مرخصی بدون احتساب در سنوات چگونه است؟
پاسخ: مدت مجاز مرخصی زایمان دانشجو خواهر (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) تابع آخرین بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. (با توجه به بخشنامه شماره 94309/و مورخ 1396/05/03 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرخصی زایمان دانشجویان خواهر به مدت 5 نیمسال بدون احتساب در سنوات، یک نیمسال قبل از زایمان و چهار نیمسال بعد از زایمان با تأیید پزشک متخصص تعیین می گردد (بررسی درخواست مرخصی زایمان پس از تأیید پزشک معتمد دانشگاه توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می شود).
* بررسی درخواست مرخصی پزشکی دانشجو (بدون احتساب در سنوات تحصیلی) در صورت تأیید پزشک معتمد دانشگاه و شورای آموزشی واحد، توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می شود.
* تصمیم گیری در خصوص سایر مصادیق مرخصی تحصیلی (مانند مأموریت همسر یا والدین و ...) بدون احتساب در سنوات مجاز، توسط کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه انجام می شود.
* استفاد از مجموع مرخصی های مذکور در این ماده و تبصره های آن در اختیار کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.
سؤال: می خواهم از تحصیل خود انصراف کامل دهم چه مراحلی را باید بگذرانم؟
پاسخ: دانشجوی متقاضی انصراف از تحصیل، باید شخصاً درخواست انصراف خود را در پیشخوان سامانه جامع آموزشی دانشگاه ثبت و
تأیید کند. دانشجو مجاز است فقط یک بار و تا یک ماه از تاریخ ارائه درخواست، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد در غیر اینصورت پس از انقضای این مهلت، حکم قطعی انصراف از تحصیل وی صادر می شود. دانشجو پس از آن حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره 3: دانشجوی انصرافی باید به کلیه تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل نماید.
تبصره 4: تحصیل مجدد دانشجوی انصرافی منوط به شرکت و قبولی در آزمون سراسری بر اساس ضوابط مربوط است.
سؤال: شرایط بازگشت به تحصیل دانشجوی اخراجی و انصرافی چگونه است؟
پاسخ: تصمیم گیری در مورد تقاضای بازگشت به تحصیل دانشجویان اخراجی یا انصرافی که بیش از یکساال از وضعیت اخاراج یا انصراف آنان نگذشته باشد بر عهده کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه است.
سؤال: معادل سازی دروسی را که قبل از ورود به دانشگاه در مقطع دکتری گذرانده ایم چگونه است؟
پاسخ: معادل سازی واحدهای درسی گذرانده شده دانشجو قبل از پذیرش با شرایط زیر امکان پذیر است:
الف- معادل سازی دروس که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه، در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی گذرانده است:
1- لازم است دروس گذرانده شده با دروس جدید، بنا به تشخیص گروه آموزشی، مشابهت محتوایی داشته باشد.
ب- معادل سازی دروسی که دانشجو قبل از ورود به دانشگاه در مقطع دکتری سایر دانشگاه های سطح 1 گذرانده است:
1- لازم است دروس گذرانده شده با دروس جدید، بنا به تشخیص گروه آموزشی، مشابهت محتوایی داشته باشد.
2- حداکثر واحدهای قابل تطبیق و پذیرش نباید بیش از 50% کل واحدهای درسی رشته (بدون محاسبه رساله) باشد.
ج- دروس گذرانده شده در دانشگاه های غیر از سطح 1 قابل معادل سازی نیست.
تبصره 5: به ازای هر 8 واحد از دروس معادل سازی شده، یک نیمسال از سنوات مجاز تحصیلی دانشجو کاسته می شود.
سؤال: آیا در زمان پذیرش ملزم به ارائه مدرک زبان خارجی قابل قبول دانشگاه هستم؟
پاسخ: خیر در دانشگاه شهید بهشتی به دانشجو مهلت داده شده است تا قبل از شرکت در ارزیابی جامع به ارائه زبان قابل قبول دانشگاه اقدام نماید.
سؤال: اگر در زمان پذیرش مدرک زبان قابل قبول را به دانشگاه ارائه دهم آیا تا زمان اتمام تحصیلاتم این مدرک قابل قبول است؟
پاسخ: بله، از اخذ مدرک زبان قابل قبول دانشگاه و ارائه آن در زمان پذیرش نباید بین از 2 سال گذشته باشد. در صورت داشتن این شرایط مدرک تا اتمام تحصیلات مورد پذیرش دانشگاه است.
سؤال: ارزیابی جامع در دانشگاه شهید بهشتی در چند مرحله انجام می شود؟
پاسخ: ارزیابی جامع شامل دو بخش ارزیابی قابلیت های آموزشی و ارزیابی قابلیت های پژوهشی است. (ارزیاب آموزش به معنای بررسی قابلیت های آموزشی دانشجو است که از طریق برگزاری آزمون کتبی یا آزمون کتبین شفاهی شامل سه درس به پیشنهاد اساتاد راهنما و تصویب گروه آموزشی در بازه زمانی تعیین شده در تقویم تفصیلی آموزشی دانشگاه) انجام می شود. ارزیابی پژوهشی به معنی بررسی قابلیت های پژوهشی و توانمندی تحلیل و استنباط دانشجو است که بر مبنای بررسی طرح پیشنهادی رسااله (پروپاوزال) دانشجو انجام می شود.
سؤال: برای اخذ صدور مجوز شرکت در ارزیابی جامع چه شرایطی ضروری است؟
پاسخ: وصول تأییدیه تحصیلی مقاطع قبلی، ارائه مدرک زبان خارجی قابل قبول دانشگاه، قفل تمامی نمرات دروس دوره آموزشی و کسب میانگین قابل قبول در آن (حداقل 16 تمام) در سامانه آموزشی گلستان، ارائه اصل مدرک مقطع قبلی، عدم بدهی شهریه، وصول نتیجه صلاحیت عمومی دانشجویان دارای سهمیه استعداد درخشان و یا بدون آزمون.
سؤال: تا چه زمانی می توانم از طرح پیشنهادی رساله خود در حضور هیأت داوران دفاع کنم؟
پاسخ: تصویب طرح پیشنهادی رساله دانشجو در حضور هیأت ممتحنین (داوران) ارزیابی جاماع پژوهشی تا پایان اتما مرحله مجاز آموزشی (تا پایان ترم چهارم) الزامی است.
سؤال: اگر در مدت سنوات آموزشی موفق به گذراندن ارزیابی جامع نشوم آیا می توانم یکبار دیگر در امتحان آن شرکت کنم؟
پاسخ: درصورتیکه دانشجو در مدت مجاز مرحله آموزشی (چهار نیمسال) موفق به گذراندن کلیه مراحل ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) نشود پس از اعلام و درج نتایج آن در سامانه گلستان، لازم است درخواست امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع (تمدید سنوات آموزشی) از سوی واحد آموزشی برای بررسی و تصمیم گیری به کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه ارسال شود. در صورت عدم موافقت با تمدید سنوات آموزشی دانشجو اخراج خواهد شد.
سؤال: آیا برای افزایش طول سنوات آموزشی می بایستی هزینه پرداخت کنم؟
پاسخ: خیر دانشجوی مقطع دکتری که از کمیسیون بررسی موارد خاص سنوات مرحله آموزشی اخذ نموده است نیازی به پرداخت هزینه ندارد.
سؤال: آیا پس از گذراندن موفقیت آمیز ارزیابی جامع آموزشی و ارزیابی جامع پژوهشی و اخذ رساله تا زمان دفاع می بایستی رساله را مجدداً انتخاب کنم؟
پاسخ: پس از موفقیت در ارزیابی جامع پژوهشی، اخذ واحد رساله در هر نیمسال تحصیلی تا زمان دفاع الزامی است.
سؤال: آیا نمره رساله در میانگین کل محاسبه می شود؟
پاسخ: برای دانشجویان دکتری تخصصی ورودی 95 و مابعد: نمره رساله در میانگین کل محاسبه نمی شود و ارزشیابی به صورت کیفی انجام می شود.
سؤال: ملاک دانش آموختگی در دوره دکتری تخصصی چیست؟
پاسخ: ملاک دانش آموختگی در شیوه آموزشی پژوهشی، گذراندن کلیه واحد های درسی دوره، با میانگین کل حداقل 16، کسب موفقیت در ارزیابی جامع (آموزشی و پژوهشی) و موفقیت در دفاع از رساله، با درجه حداقل قبولی است.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر