سه شنبه, 11 آبان 1395 ساعت 15:33

مرکز آموزش های تخصصی

مرکز آموزش های تخصصی

معرفی مرکز آموزشهای تخصصی دانشگاه شهید بهشتی:
مركز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور، با حفظ افتخار اولين و مجهزترين مركز آموزش تخصصی دانشگاهی، با مأموریت عرضه آموزشهای علمی / كاربردی و سابقه ای بيش از 40 سال آموزش و تربيت نيروی انسانی متخصص، جهت گردش چرخهای عظيم صنعت آب و برق و صنایع مرتبط نظیر: محیط زیست، پتروشیمی. گاز، انرژی ... را در کارنامه خود ثبت نموده، و ضمن تجهيز مستمر امكانات و ظرفیتهای آموزشی و پشتیبان آموزش در ارتقاء زیر ساخت ها به جد تاکنون کوشیده است، همکاری پویا و مستمر با سازمان های متقاضی آموزش حفظ نموده و همواره، سعی نموده است پاسخگوی نيازهای آموزشی حرفه ای صنایع در سطح عالی باشد. آمار سالانه ارائه آموزش در این مرکز بیش از 10000 نفر ماه با پذیرش بیش از 30000 نفر فراگیر می باشد.
در این راستا ضمن تأكيد بر نگرش "خلق رهیافتهای نوین و بهروشها" در عرضه خدمات آموزشی تخصصی ویژه فراگیران صنایع و "بهينه سازی مستمر" در فرآيندهای نظام مدیریت آموزش روشمندی نظام مدیریت یکپارچه را سرلوحه برنامه های خويش قرار داده و ضمن تعهد به موازین اصولی و پایبندی به الزامات قانونی و سایر الزامات تخصصی آموزش، در جهت نیل به اهداف سازمانی تلاش نموده است در این راستا، با اجرای برنامه ها و طی مراحل توسعه ای و انطباق بر موازین اصولی، مفتخر به استقرار نظام مدیریت یکپارچه (IMS) که مشتمل بر آخرین ویرایش استانداردهای ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 و OHSAS 18001:2007 و IWA2:2007 و ICDE می باشد گردیده، که تخصصی ترین قالب استاندارهای ویژه مراکز آموزشی تلقی گردیده، و با این استدلال فضایی علمی، پویا، خلاق، به روز، امن و پاسخگو را با هدف تکثر دانش فنی و ترویج فناوری فراهم آورده است.
در اصل رویکرد محوری مركز آموزشهای تخصصی شهيدعباسپور، تدوين و انتقال دانش فنی و فناوری روز در راستای ارتقاء مهارت‌های مورد نياز نیروی انسانی جهت گردش چرخهای عظيم صنعت آب و برق و انرژی و صنایع مرتبط می باشد. در اين جهت با هدف پاسخگويی به ذينفعان كليدی، علاوه بر ارائه دوره‌های آموزشی، در انجام وظايف جانبی نظیر (معادل سازی دوره های آموزشی، برگزاری آزمونهای استخدامی) و نيازسنجی آموزشی، مستندسازی دوره های آموزشی خاص، اطلاع‌رسانی، مشاوره/ هماهنگی ارتباط با صنایع و كمك به شناسايی و حل مشكلات صنایع متقاضی، از طريق ارائه آموزشهای تخصصی در جهت مأموريت خود گام بر می دارد. با توجه به اين كه رشد سريع فناوری، تغييرات و تأثيرات عميقی در مباحث اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته است، اتخاذ روش هايی كه هماهنگ كننده برنامه های آموزشی با توسعه فناوری و تحول و متضمن تأمين نيروی انسانی ماهر و كارا مورد نياز آن باشد، گامهای موثری برداشته است. مركز آموزشهای تخصصی با توجه به جايگاه و شرايط ميداني خود و با رويكرد راهبردی، به صورت فعال در عرضه خدمات مرتبط با مأموريتهای محوله و علاوه بر در نظر داشتن كيفيت، اثربخشی، مستند بودن، به ديگر خواسته‌های صنايع نيز توجه كرده و دوره‌های آموزشی تخصصی خاص را ارائه می نمايد. حیطه فعالیتهای آموزشی این مرکز در دو بخش دورن و برون مرزی مورد ارائه می باشد، به کاربستن روشهای نوین کیفیت آموزشی نظیر مقایسات نتایج پیش آزمونها قبل از اجرای دوره های آموزشی با نتایج ثمر بخشی آموزش، نقش بسزائی در ارتقاء کیفیت ارائه دوره ها آموزشی مورد ارائه بوده است.
مركز آموزشهای تخصصی متضمن اجرای موازين موضوعی آموزشی به شرح زیر می باشد:
1- دوره توجیهی بدو خدمت کارکنان:
در راستای پایه گذاری ارتباط صحیح نیروی سازمانی با نظام اداری و دستگاهی که کار خود را در آن آغاز می کند برگزار می شود.
2- دوره های شغلی نظام جامع آموزش كاركنان:
الف) دوره های مشترک اداری:
در راستای ایجاد و توسعه دانش و توانمندی در شاغلان مشترک اداری و روزآمد کردن اطلاعات و توانائیهای آنان با توجه به تغییرات علمی و فن آوری در زمینه شغل مورد تصدی اجرا می گردد.
ب) دوره های شغلی اختصاصی:
به آموزشهایی اطلاق می گردد که توانمندیهای مورد نیاز مشاغل ویژه را به شاغلین انتقال می دهد.
ج) دوره های بهبود مدیریت:
كه در راستای توانمندسازی مديران و كاركنان در زمينه های بهبود وظايف مديريتی آنان ارائه می گردد وشامل دوره های مديريت استراتژيك، ميانی و طرح ارتقاء مديران (سطوح كارشناسی، سرپرستی وعملياتی) می باشد.
همانگونه كه بيان شد آموزش در دوره های كوتاه مدت از مناسب ترين روش های ظرفيت سازی نيروی انسانی می باشد. اين روش بدين لحاظ حائز اهميت است كه در ماهيت برنامه ها، مطالب و محتوای درسی كارآموزان ويژگيهای زير مشاهده مي شود:
1- ملاك و معيار برای انتخاب مواد و موضوعات دوره های آموزشی كوتاه مدت (اعم از دروس عملی و نظری)، ايجاد مهارتها برای جوابگويی به نيازهای متنوع مشاغل و روشهای جديد و نوين كار و آماده ساختن افراد برای احراز شغلی مفيد و انجام كار مناسب و درخور شخصيت والای انسان، می باشد.
2- محتوای برنامه های آموزشی، سازگاری انسان ها در برابر مسائل علمی و شايستگی آنان برای ایفای نقش سازمانی پویاتر، تضمين می نمايد.
3- ايجاد مهارتهای تخصصی از طريق شركت در دوره های تخصصی كوتاه مدت در زمره اهداف اين دوره ها می باشد.
4- برنامه های آموزشی دوره های كوتاه مدت در دو جهت يادگيری مهارتهای علمی و فنی و تغيير رفتار سازمانی طراحی و اجرا می شود و يادگيری را در جهت تغيير رفتار مطلوب سازمانی، سازماندهی می نمايد.
5- هرچند كه دردوره های آموزشی، آموزش مهارتها به افراد برای انجام كارهای محوله اهميت دارد، ليكن دردوره های مزبور نكاتی منظور می شود تا كارآموزان با فراگيری آنها ضوابط ومعيارهای سازمانی را رعايت نموده وتأثير فعاليتهای آنان درجهت اهداف سازمان افزون گردد.
6- محتوای عمومی دوره ها، نه تنها كارآموزان را با يافته ای جديد علمی آشنا می نمايد، بلكه آنان را قادر می سازد تا خلاقيت و ابتكار تازه ای پديد آورند.
چشم انداز و برنامه های مركز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور
نگاه خاصی كه در چند دهه اخير در جهان به شيوه های آموزشهای ضمن خدمت معطوف شده است، مبين حقیقتی است كه، اين سبك شناسی آموزشی بهترين راه تربيت نيروی انسانی متخصص و ابزار مهمی در ارتقاء كيفيت كاركردی سازمان و منتج به ارتقاء محصولات و ابداع و نوع آوری است.
مأموريت اصلی مركز آموزشهای تخصصی تدوين و انتقال دانش فنی و فناوری روز و ارتقاء مهارت‌های مورد نياز برای گردش چرخهای عظيم صنعت آب و برق و انرژی می باشد. در اين راستا با هدف پاسخگويی به ذينفعان كليدی، علاوه بر ارائه دوره‌های آموزشی، در انجام وظايف جانبی نيز، از طريق نيازسنجی آموزشی، توليد درس افزاری و بسته‌ های آموزشی (بر اساس سامانه آموزش الكترونيكی)، مستندسازی دوره های آموزشی خاص، اطلاع‌ رسانی و مدیریت محتوی، مشاوره/ هماهنگی ارتباط با صنعت و كمك به شناسايی و حل مشكلات صنعت آب و برق و صنایع مرتبط نظیر نفت گاز پتروشیمی و ... از طريق ارائه آموزشها در جهت مأموريت خود گام برمی دارد. با توجه به اين كه رشد سريع فناوری، تغييرات و تآثيرات عميقی در مباحث اجتماعي و اقتصادی به دنبال داشته است، اتخاذ روش هايی كه هماهنگ كننده برنامه های آموزشی با توسعه فناوری و تحول و متضمن تأمين نيروی انسانی ماهر و كارا مورد نياز آن باشد، اجتناب ناپذير است. مركز آموزشهای تخصصی با توجه به جايگاه و شرايط ميدانی خود و با رويكرد راهبردی، به صورت فعال در عرضه خدمات و محصولات (درس افزارهای آموزشی، آموزش الكترونيكی) مرتبط با مأموريتهای محوله و علاوه بر در نظر داشتن كيفيت، اثربخشی، مستند بودن، قيمت مناسب و نياز شركتهای تابعه در ارائه دوره ‌ها، به ديگر خواسته‌های صنايع نيز توجه كرده و دوره‌های آموزشی تخصصی ارائه می نمايد و در اين راه از روش‌های علمی و تخصصی بازاريابی آموزشی بهره مي‌برد.
طراحی دوره هآی آموزشی مورد درخواست صنایع
برگزاری دوره هآی آموزشی تخصصی مورد نیاز صنایع
برگزاری آزمونهای استخدامی بدو استخدام
انجام معادل سازی دوره های آموزشی
در زمره فعالیتهای مرکز آموزشهای تخصصی شهید عباسپور می باشد.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر