چاپ مقاله علمی یکی از دانشپذیران دوره DBA، در نشریه علمی سازمان نظام پزشکی

چاپ مقاله علمی یکی از دانشپذیران دوره DBA، در نشریه علمی سازمان نظام پزشکی

عنوان مقاله: بررسی انتظارات و بخش بندی بیماران مراجعه کننده به مطب های دندانپزشکی بر مبنای انتظاراتشان
محل چاپ: مجله علمی سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ايران، دوره 34 ، شماره 4، زمستان 1395
دکتر عزیزی - شهریار (دانشیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی)
آقای اخباری - علیرضا (کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، دانشجوی DBA دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر روستا - احمد (استادیار بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی)
دکتر آذری مرحبی - سارا ناز (استادیار بیماری های دهان، فک وصورت دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
چكيده
زمینه: با توجه به اهمیتِ شناسایی نیازها و انتظارات بیماران جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به آنها و افزایش سهم مطبهای دندانپزشکی در جذب هر چه بیشتر بیمار، پژوهش حاضر تلاش دارد ضمن استخراج این نیازها و انتظارات، به دسته بندی این انتظارات بپردازد. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی و دسته بندی انتظارات بیماران مراجعه کننده به مطبهای دندانپزشکی اجرا گردیده است.
روش کار: به دلیل ماهیت ترکیبی اکتشافی این پژوهش، ابتدا به منظور جمع آوری داده ها در بخش کیفی و بر اساس روش کیفیت داده ها (اشباع نظری داده ها) با 20 نفر از بیماران مصاحبه عمیق ترتیب داده شد. سپس با استفاده از تحلیل محتوا از نوع "تحلیل تم" سعی شد تا نیازها و انتظارات بیماران از مصاحبه های صورت گرفته استخراج شود و در بخش کمی پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، 120 پرسشنامه بین بیماران مطبهای دندانپزشکی سطح تهران توزیع شد و داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. این تجزیه و تحلیل ها در سه سطح آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل خوشه ای انجام گرفت. در قسمت اول به توصیف جمعیت شناختی اعضای نمونه در بخش کیفی پرداختیم. پس از ان ضمن اشاره به چک لیست سوالات پرسشنامه و اشاره به برخی از گزاره های کلامی و کدهای استخراج شده از مصاحبه ها، آمار توصیفی مربوط به ابعاد اصلی و تفصیلی ارائه شد و جهت تعیین تعداد خوشه ها از روش دندوگرام یا تکنیک Tree Clustering استفاده شد.
یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل اصلی نیازها و انتظارات در مجموع به 6 بعد اصلی قابل تقسیم است که عبارتند از: دسترسی، ابعاد پرسنلی، خدمات، مالی، سرعت، محیط. همچنین میزان اهمیت هر کدام از نیازها مورد سنجش قرار گرفت.
نتیجه گیری: درک انتظارات بیماران در این پژوهش بر مبنای پرسش مستقیم از طریق مصاحبه و پرسشنامه انجام گرفت. آگاهی دندانپزشکان از انتظارات بیماران و عواملی که روی رضایت آنها مؤثر است موجب بهبود روابط دندانپزشک و بیمار و کیفیت مراقبت های بهداشتی می شود که هدف نهایی سیستم بهداشتی می باشد.
واژگان كليدی: خدمت، بیمار، انتظارات، مطب، بخ شبندی

این مقاله توسط جناب آقای علیرضا اخباری از دانشپذیران دوره DBA دانشگاه شهید بهشتی طرح، و چاپ گردیده است.

  1. فرهیخته گرانقدر؛ جهت تماس سریع، لطفاً مشخصات خود را وارد نموده تا کارشناسان آموزش در اولین فرصت با شما ارتباط برقرار نمایند.
  2. نام و نام خانوادگی*
   ورودی نامعتبر
  3. آدرس ایمیل*
   ورودی نامعتبر
  4. شماره تماس*
   ورودی نامعتبر